Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen bærekraftig teknologi

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen bærekraftig teknologi, med tiltredelse snarest.

Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) og inngår i faggruppe Sikkerhet som har ansvar for faglig utvikling og gjennomføring av bachelorstudiet Bærekraftig teknologi.

Instituttet har ca. 90 tilsatte i vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniør- og sikkerhetsfag.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen så snart som mulig og innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Stillingen er primært tillagt oppgaver tilknyttet undervisning, veiledning og utvikling i bachelorstudiet Bærekraftig teknologi. Den som tilsettes vil få særlig ansvar for undervisning eller både undervisning og forskning innen minst to av følgende fagområder:

 • Bærekraftig teknologi
 • Grønn teknologi og Grønt skifte
 • Miljøteknologi
 • Grønne materialer og bygninger
 • Bærekraftig forvaltning av vannressurser
 • Avfallshåndtering og miljøforvaltning
 • Fornybar energi
 • Teknologiforvaltning
 • Sikkerhet og risiko

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Studieleder Jinmei Lu, tlf. mobil/jobb +4793937182/+4777660321, e-post: jinmei.lu@uit.no eller

Faggruppeleder Masoud Naseri, tlf. mobil/jobb +4746378001/+4777660327, e-post: masoud.naseri@uit.no eller

Instituttleder Bjørn-Morten Batalden, tlf. mobil/jobb +4791664605/+4777660329, e-post: bjorn.batalden@uit.no

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha aktuell fagbakgrunn/ekspertise innen bærekraft eller andre relevante fagfelt.

Erfaring fra undervisning, veiledning og forskning vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med gode kommunikasjonsevner samt erfaring fra industri.

For stilling som førsteamanuensis kreves: 

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Den som tilsettes må beherske engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.  

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.  

Basiskompetanse dokumenteres ved: 
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.   

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år  på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner.  Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

Det man måtte ønske å fremheve, for eksempel:

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som førsteamanuensis og førstelektor)
 • Et godt areidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har i sin handlingsplan en rekke virkemidler for å fremme kjønnsbalanse og å nå mål om flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger. Blant virkemidlene som kan søkes om er:

 • Startpakke for nytilsatte kvinner i faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet, maksimum kr. 500 000,- i støtte.
 • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger, med inntil kr. 200 000,- i støtte.
 • Kvinner i faste vitenskapelig stillinger kan søke om prøveevaluering. Kostnad dekkes med kr 15000 per søknad.
 • Karriereutviklingstiltak/karriereveiledning.
 • Kvinner i faste vitenskapelige stillinger som arbeider frem mot opprykk til toppstilling prioriteres ved tildeling av stipendiater/postdoktorer i den årlige tildelingen.

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil  førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

 
Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.  Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

8. august 2021

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Førsteamanuensis – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Jobbnorge ID207091