Forskar i grovfôrdyrking

Nøkkelinformasjon

Arbeidsområdet for stillinga er forsking og utvikling innanfor grovfôrproduksjon på vestlandet og i landet generelt. Det blir lagt spesiell vekt på problemstillingar knytt til jord, planteernæring, drenering og klimatilpassing. 

Arbeidsoppgåvene er innanfor etablerte prosjekt der ein tek del i prosjektgrupper med samarbeid mellom NIBIO, NMBU, NLR og fleire.

Til stillinga ligg og utvikling av nye prosjekt og nettverksbygging innanfor fagområdet.

Stillinga tilhøyrer Avdeling fôr og husdyr og har NIBIO Fureneset i Fjaler i Vestland som arbeidsstad.

Hovudoppgåvene til stillinga

 • Forskingsoppgåver innanfor grovfôrdyrking med fokus på jord og klima
 • Utvikling av nye forskingsprosjekt innanfor avdelinga sine fagområde
 • Vitskapleg publisering og formidling til landbruksnæring og forvalting
 • Aktiv nettverksbygging med regionalt næringsliv, offentleg forvalting og FoU-miljø

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad med tema innanfor jord/jordfysikk, planteernæring, agronomi eller tilsvarande med stor relevans for stillinga
 • God kunnskap om grovfôrdyrking under nordiske forhold
 • God kunnskap om og erfaring med statistisk databehandling
 • Meistrar norsk eller anna skandinavisk språk flytande, munnleg og skriftleg
 • Gode ferdigheiter i engelsk, munnleg og skriftleg

Det er ein fordel om du har

 • Relevant doktorgrad
 • Publisert fagfellevurderte artiklar innan forskingsfeltet
 • Eit godt kontaktnett innan forsking og næringsliv
 • Kunnskap om norsk landbruk
 • Kjennskap til praktisk jordbruk og grovfôrbasert husdyrproduksjon
 • Erfaring med forsøksteknisk arbeid
 • Førarkort for personbil

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsfull, målretta og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv bidragsytar til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillinga er plassert i det statlege lønsregulativ som forskar kode 1108 (mastergrad) eller 1109 (doktorgrad) i lønssteg 53-72 (kr  474.500 – 670.100 pr. år). Minste løn ved relevant doktorgrad er lønssteg 59 (kr 526.000). Løn blir vurdert etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse, noko som inneber ei god tenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilbod om bustadlån til ei gunstig rente.

Hus er tilgjengeleg for leige på NIBIO Fureneset.

Treng du meir informasjon?

Kontakt Mats Höglind, avdelingsleiar/forskingssjef, tlf 404 75 391, eller Synnøve Rivedal, stasjonsleiar på Fureneset, tlf 975 85 474.

Korleis søkja på stillinga

Søknad med CV sendar du elektronisk via lenkje på denne sida, “søk stillinga”.
Vitnemål og attestar skal takast med ved eit eventuelt intervju, eller leggjast ved elektronisk.

Andre opplysingar

Vi legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkja – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hol i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statleg verksemd har vi moglegheit til å gi ein positiv særbehandling for søkjarar som har funksjonsnedsetjing, hol i CV eller innvandrarbakgrunn. Positiv særbehandling inneber mellom anna at du lettare vil komma til intervju.
Les meir om dette her.

Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan verte gjorde offentlege, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Ein søkjar kan be unntak frå oppføring på den offentlege søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Om NIBIO og avdelinga

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltingsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvalting, næringsliv og samfunnet elles. NIBIO har hovudkontor i Ås i Akershus, har om lag 700 tilsette, og er til stades i alle landsdelar. Landbruks- og matdepartementet er eigar av NIBIO. 

Avdeling fôr og husdyr har 21 tilsette fordelt på sju lokalitetar. Avdelinga arbeider med kunnskapsutvikling og formidling om produksjon og bruk av grovfôr innanfor områda jord og klima, dyrkingsteknikk, arts- og sortsblandingar, beitedrift, fôrkonservering og fôrutnytting, samt velferd hos dyr. I tillegg blir det arbeidt med miljøspørsmål, klimagassreduksjon frå jordbruket og utvikling av drøvtyggarbaserte produksjonssystem.

På NIBIO Fureneset samarbeider ein tett med fire andre forskarar og tre ingeniørar, og har kontorfellesskap med NLR. Det er eit tett samarbeid innanfor avdelinga, mellom avdelingar i NIBIO og med andre nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar.

Søknadsfrist

30. april 2021

Kommune

Fjaler

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fureneset i Vestland

Forskar i grovfôrdyrking – NIBIO – Jobbnorge – ID203440