Ønsker du å jobbe som prosjektleder og vil bidra til teknologisk utvikling og digitalisering i staten?

Om stillingen

Vil du være med i et spennende prosjekt hvor vi skal digitalisere tilskuddsområdet i staten? Vi søker deg som vil være med å realisere målsetningene for prosjektet og få til en mer transparent tilskuddsforvaltning i Norge.

Digitilskuddsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet (KUD) og DFØ. I tillegg til å lede en tverrfaglig prosjektgruppe med deltakere fra KUD og DFØ, vil du jobbe sammen med sentrale tilksuddsforvaltere i statsforvaltningen og tilskuddssøkere. Digitilskudd skal lage en digital oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor. Prosjektet skal samle inn informasjonen som gjøres tilgjengelig på en søk- og filtrerbar nettside.

Tilskuddsløsningen vil gi mulighet for bedre statlig styring og forvaltning gjennom systematisk kunnskap, samtidig som nettsiden skal gi rask nytte for frivillig sektor. Løsningen skal være modulbasert og legge grunnlaget for videre digitalisering av tilskuddsområdet.

Selv om løsningen i denne omgang lages for statlige tilskudd til frivillig sektor, understreker vi at løsningen er tenkt utvidet til alle statlige tilskudd. Eventuelle behov ved en videre utrulling og videreutvikling vurderes derfor ved ulike veivalg i prosjektet. Les mer om prosjektet her: https://dfo.no/digitilskudd

Arbeidsoppgaver

Våre prosjekter/oppgaver er av ulik karakter, størrelse og kompleksitet, så det er viktig at du behersker forskjellige typer prosjekt. Stillingen er plassert i en avdeling med flere andre dyktige kollegaer hvor samarbeid og kompetansedeling er en del av hverdagen.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • sørge for god og helhetlig ledelse av prosjekter
 • sikre fremdrift, forankring, samt ivareta kvalitets- og økonomistyring
 • engasjere, koordinere og veilede prosjektmedarbeidere
 • utarbeide beslutningsunderlag og kost nytte-analyser
 • utarbeide risikovurderinger og plan for gevinstrealisering
 • gjennomføre anskaffelser

Det vil i tillegg til prosjektlederoppgavene være aktuelt å gjennomføre utredninger, analyser og saksbehandling innenfor fagområdet til avdelingen.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • minimum bachelorgrad, spesialisering i prosjektledelse blir foretrukket. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • minst 3-5 års dokumentert erfaring med IT-relatert prosjektledelse hvor du kan vise til gode resultater
 • erfaring med digitalisering i offentlig sektor enten gjennom arbeid i det offentlige eller som konsulenterfaring
 • erfaring fra bruk av smidig prosjektmetodikk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god økonomisk og teknisk forståelse

Det er ønskelig at du har:

 • kunnskap om tilskuddsforvaltning
 • kunnskap om juridisk rammer/føringer for digitaliseringsarbeidet
 • kjennskap til Prosjektveiviseren og/eller Prince 2 metodikk
 • erfaring med endringsledelse
 • kjennskap til arbeide med informasjonsforvaltning, for eksempel begrepskataloger, datakataloger el.
 • gjennomført utredninger, kartlegginger, evalueringer e.l. og/eller har relevant metodekunnskap om dette

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som liker faglige utfordringer og har evnen til å kombinere høy faglig standard og nøyaktighet. Du er ansvarsbevisst og jobber strukturert og analytisk. For å lykkes i stillingen er det nødvendig at du tar initiativ og ser løsninger. Du har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe i team og dele kompetanse. Du er engasjert, gir retning og motiverer teamet, samtidig som du kan holde hode kaldt når det stormer. Det er viktig at du liker å tilegne deg kunnskap innenfor både IT og forvaltningen, og ser utviklingspotensial innenfor begge områdene, både hver for seg og i fellesskap.

Vi tilbyr

Du vil bli ansatt i Forvaltnings- og analyseavdelingen i divisjonen for Styring, organisering og ledelse. Avdelingen har ansvaret for å forvalte økonomiregelverket, utredningsinstruksen og konsernsystemer for staten. Vi jobber for å god styring oggode beslutningsgrunnlag i staten, samt bedre  informasjon om statens ressursbruk. Vi er opptatt av at  statlige virksomheter oppnår ønskede effekter og at ressursene utnyttes så effektivt som mulig. Avdelingen er i gang med flere endringsprosesser blant annet knyttet til nye former for kompetanseformidling, bruk av nye digitale løsninger og utvikling av nye arbeidsmetoder.

Vi kan tilby:

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • lokaler sentralt i Oslo fram til sommeren 2021, og fra høsten 2021 helt nye lokaler på Økern i Oslo
 • en stabil arbeidsgiver med fleksitid og betalt overtid 
 • 1 time trening i arbeidstiden fra januar 2021
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer 
 • faglig utvikling og muligheter for relevante kurs og sertifiseringer 
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)
 •  en rådgiver- / seniorrådgiverstilling med lønnsplassering mellom 510 000 og 800 000 kr, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent til Statens Pensjonskasse. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I Jobbnorge, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.

Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vil du vite mer?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Anne Sofie Tevedal på 901 08 818 eller avdelingsdirektør Wibecke Høgsveen på 952 68 734.

For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside www.dfo.no.  

Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp vitnemål (karakterutskrift om du er under utdanning), eventuell NOKUT-godkjenning for utdanning fra utlandet samt attester for at søknaden din skal vurderes. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil i så fall bli kontaktet.

Om oss

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 530 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØ vil i løpet av året ha vokst til omkring 650 ansatte. Les mer på www.dfo.no.

Søknadsfrist

10. oktober 2020

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo sentrum

DFØ – Prosjektleder