Seniorrådgiver - virksomhetsstyring - konfliktrådene

Medarbeider virksomhetsstyring

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter.

Konfliktrådet har ansvar for straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, og har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven. I samfunnsoppdraget inngår i tillegg en bredere kriminalitetsforebyggende rolle hvor Sfk skal bidra til å formidle og bygge kunnskap om kriminalitetsforebygging, med vekt på tverretatlig samhandling. Se også www.konfliktraadet.no

Sekretariatet for konfliktrådene har ca. 35 medarbeidere, og er inne i spennende utviklingsprosess. 

Om stillingen

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider til stilling innen virksomhetsstyring i Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk). Vi ser etter deg som ønsker å arbeide med etatsstyring og virksomhetsstyring i en stab med kontinuerlig fokus på utvikling.

Virksomhetsutvikling og styring (stab) er ansvarlig for styringen og koordineringen av virksomheten. Stab skal bidra til å utvikle en fremtidsrettet organisasjon, samt sikre en trygg og effektiv virksomhetsstyring basert på god styringsinformasjon og i henhold til gjeldende planer og budsjetter. Stab har blant annet ansvar for overordnet virksomhetsstrategi, økonomi- og risikostyring, internkontroll, koordinering av aktivitet mot konfliktrådene, virksomhetsplanlegging, produksjon av styringsinformasjon og rapportering, samt etatsstyringsdialogen med JD. Staben består av 4 medarbeidere og leder.

Ansvarsområder og oppgaver

 • Utvikle organisasjonens virksomhetsstyring
 • Koordinere organisasjonens risikostyring herunder fasilitere prosesser for identifisering, kartlegging og evaluering av risiko
 • Koordinere rapporteringsprosesser, herunder årsrapport
 • Utarbeide analyser og beslutningsgrunnlag
 • Delta i styringsdialog med Justisdepartementet (JD), herunder forberede etatsstyringsmøter
 • Bidra til utvikling av tilsynsfunksjonen til Sfk, herunder metodikk og arbeidsprosesser, samt koordinere arbeidet med tilsyn
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og kvalitet i internkontrollarbeidet
 • Gi støtte til ledergruppe og lederforum (forberedelse, referat og oppfølging)
 • Bistå i løsning av stabens samlede oppgaveportefølje

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • God kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning
 • Erfaring med virksomhetsstyring Erfaring med tilsyn, intern kontroll og risiko styring
 • God forståelse for ledelses- og styringsprosesser
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • God muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • God systemforståelse og evne til å se helheten
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å samarbeide godt med andre og vekke tillit både hos ledere og medarbeidere
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å kunne styre prosesser og levere godt i henhold til gjeldende tidsfrister
 • Ser verdien av kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av organisasjonen
 • Ha en positiv innstilling og evne til å se løsninger

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364), i lønnsspennet 60-78 (kr 543 500 – 776 900), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig og meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Generelt

Ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Konfliktrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen, blir oppfordret til å søke.  

Spørsmål om stillingen

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no til Sekretariatet for konfliktrådene. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes fungerende stabsleder/leder virksomhetsutvikling Henrik Lund Pedersen (409 00 823).

Søknadsfrist: 25. august 2021.

Søknadsfrist

25. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Møllergata 16, 0179 Oslo

Seniorrådgiver – Konfliktrådet – Jobbnorge – ID 209198