Ledige stillinger i Helse Nord RHF

Les mer om våre ledige stillinger her

Prosjektleder/ virksomhetsarkitekt

Tromsø

Har du lyst å arbeide med oppgaver som støtter opp om forbedring av kvalitet i pasientbehandlingen på norske sykehus?

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø har ledig 100 % stilling som prosjektleder/virksomhetsarkitekt for utvikling og drift av «Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre». Stillingen er plassert i direktørens stab.

Vi søker etter en resultatorientert og selvstendig prosjektleder/virksomhetsarkitekt. Hovedoppgaven er å koordinere og lede arbeidet i Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) og herunder lede interregionale utviklingsprosjekter. FMK er et tverrfaglig interregionalt organ som skal bidra til at nasjonale medisinske kvalitetsregistre understøttes av standardiserte tekniske løsninger for innregistrering og rapportering. Forumet forvalter midler til støtte for utvikling av IKT løsninger. I dette arbeidet vil du være prosjektleder/virksomhetsarkitekt i et team av medarbeidere med statistisk, IKT-faglig, juridisk, analysefaglig og helsefaglig kompetanse fra de fire helseregionene.

Du vil også ha oppgaver innen interregional koordinering av IKT relaterte oppdrag fra Helsedataprogrammet (Direktoratet for e-helse) til de regionale helseforetak. I dette arbeidet må du bidra til å bygge opp samarbeidsrelasjoner mellom de ulike aktørene og bidra til en tydeliggjøring av operative styringslinjer i helseregionene innen de fagområdene Helsedataprogrammet etablerer oppdrag.

Hos oss vil du spesielt jobbe med følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet i Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre
 • Følge opp IKT-leverandører
 • Lede større prosjekter mellom de ulike helseregionene
 • Risikostyring og endringshåndtering av prosjekter 
 • Styre leveranser, økonomi og ressursbruk i prosjektene
 • Bistå ved behovsanalyser og kravspesifikasjoner
 • Følge opp regionale føringer for registerarkitektur og myndighetskrav, regelverk og kravspesifikasjoner i samspill med arkitektmiljøer i de fire helseregionene 
 • Ressursplanlegging og -allokering 
 • Bistå Helsedataprogrammet og samarbeide med Direktoratet for e-helse som prosjektleder for innføringsansvarlige av tekniske fellesløsninger for medisinske kvalitetsregistre i de regionale helseforetakene 
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid internt i SKDE for å understøtte avdelingens drift og utvikling

Utdanningsretning:

 • IKT
 • Informatikk
 • Prosjektledelse

Vi ser for oss at du har noen av følgende kvalifikasjoner: 

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap om IKT-organiseringen i spesialisthelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav 
 • Kunnskap om og erfaring med virksomhetsarkitektur
 • Erfaring fra prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med bruk av anerkjent prosjektmetodikk og tilhørende verktøy
 • Erfaring med porteføljestyring
 • Kjennskap til arbeid med informasjonssikkerhet er en fordel
 • Innføring av IT-systemer i store og komplekse organisasjoner er en fordel
 • Kjennskap til norsk helsetjeneste er ønskelig, men ikke et krav
 • Behersker norsk flytende, gode engelskkunnskaper og effektiv og rutinert innen skriftlig fremstilling

Du er:

 • God til å samarbeide og er robust i møte med engasjerte fagmiljø og har evne og vilje til konstruktivt tverrfaglig samarbeid
 • Løsningsorientert med evne til kompromisser, og setter deg inn i de ulike interessenters behov for løsning
 • Selvstendig og tar ansvar
 • Engasjert og fleksibel

Personlig egnet for stillingen som vektlegges.

SKDE leverer tjenester av høy kvalitet til våre oppdragsgivere og er avhengig av å ha de beste kollegene med på laget for å møte forventninger.

Vi tilbyr derfor:

 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø som er opptatt av kunnskapsdeling, faglig utvikling og selvstendighet
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeid og fritid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger:
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25
andre ledd.

Søknadsfrist

25.10.2020

Sted

Tromsø

Stilling

Prosjektleder/virksomhetsarkitekt

Philip Skau
Fungerende leder FMK
995 72 661
philip.andre.skau@helse-nord.no
Barthold Vonen
Direktør SKDE

Rådgiver

Tromsø

Har du lyst å bli med på systematisk forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten?
Vil du være med å bidra til at kunnskap om kvaliteten i pasientbehandlingen tas i bruk til pasientens beste?

Medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utreding, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Registrene inneholder strukturert informasjon om behandlingsforløpet og gir oss kunnskap om både kvalitet og variasjon i behandlingen som tilbys ved sykehusene i Norge.

Vi søker etter en ny kollega for å jobbe med å videreutvikle medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord.

Stillingen er en del av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord som er en del av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord RHF (SKDE). Servicemiljøet i region Nord tilbyr registerfaglig bistand og rådgivning til medisinske fagmiljø innenfor epidemiologi, jus og personvern, registerutvikling, klinisk kvalitetsforbedringsarbeid, organisering, statistikk samt rapportering og analyser. 

Hos oss vil du spesielt jobbe med følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Bidra innen alle relevante områder for etablering, utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord
 • Bidra til tilgjengeliggjøring og formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord til helseforetak, fagmiljø, interesseorganisasjoner og befolkning
 • Administrative og faglige oppgaver knyttet til Servicemiljøet i Helse Nord og SKDE, samt ulike nasjonale arbeidsgrupper og utvalg

Utdanningsretning:

 • Helsefag, medisin, epidemiologi
 • Statistikk
 • Samfunnsvitenskap
 • Økonomi og administrasjon

Vi ser for oss at du har noen av følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor eller mastergradsnivå innen relevante fagområder som medisin, helsefag, epidemiologi, statistikk, samfunnsvitenskap eller økonomi og administrasjon
 • Erfaring med og gjerne utdanning innen prosjektarbeid/ledelse
 • Kjennskap til norsk helsetjeneste og helseregistre er ønskelig, men ikke et krav
 • Behersker norsk flytende, gode engelskkunnskaper og er effektiv og rutinert innen skriftlig fremstilling 

Du er: 

 • Glad i å skape gode relasjoner og godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og er positiv, nysgjerrig og løsningsorientert som person
 • Analytisk og systematisk og opptatt av å lage gode løsninger sammen med andre og gjerne på tvers av prosjekter og grupper ved behov
 • Vant til å håndtere flere prosesser samtidig og er robust i stress-situasjoner med korte tidsfrister
 • Fleksibel i forhold til nye oppgaver, kommuniserer trygt og er åpen og generøs i samarbeid med andre
 • I stand til å både sette i gang og sluttføre oppgaver

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

SKDE leverer tjenester av høy kvalitet til våre oppdragsgivere og er avhengige av å ha de beste kollegene med på laget for å møte forventninger.

Vi tilbyr derfor:

 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø som er opptatt av kunnskapsdeling, faglig utvikling og selvstendighet
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeid og fritid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale 

Andre opplysninger:
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25
andre ledd.

Søknadsfrist

25.10.2020

Sted

Tromsø

Stilling

Rådgiver

Philip Skau
Fungerende leder FMK
995 72 661
philip.andre.skau@helse-nord.no
Barthold Vonen
Direktør SKDE
Helse Nord RHF – Rådgiver og prosjektleder/virksomhetsarkitekt